Sdružení je dobrovolným, nevládním a neziskovým občanským sdružením (OS), vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Činnost a cíle OS:
1) Hlavní činností a cílem OS je ochrana přírody a krajiny, hledání rovnováhy životního prostředí v zájmovém území. Zájmové území – místní příslušnost - je vymezena zejména územím města Kladna a jeho okolím.

Mezi vedlejší činnosti a cíle OS patří:
2) upozorňovat veřejnost na Kladensku na:
-obecnou problematiku průmyslových areálů, jejich možnou revitalizaci, na možnosti transformace a oživení těchto areálů
-specifické problémy průmyslového areálu KONĚV (bývalá Vojtěšská huť) a dalšího kladenského industriálu, pojmenování a definování základních problémů, kladů a nedostatků budoucího rozvoje.
3) šířit osvětovou činnost na toto téma mezi členskou i nejširší veřejností zejména na Kladně s cílem rozvinout veřejný dialog o budoucnosti průmyslového dědictví na Kladensku.
4) aktivně vstupovat do debat a diskuzí na téma: budoucnost a proměny Kladna, proměny krajiny a životního prostředí Kladenska
- aktivně se podílet na rozhodování o rozvoji města účastí ve správních řízeních, a to konkrétně v řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
5) stát se interdisciplinárním prostředníkem pro hledání forem, východisek a zdrojů obnovy areálu.
6) poskytovat sesbírané informace všem zájemcům, jejichž cíle jsou v souladu s cíli OS
7) spolupráce na přípravě, organizování a realizaci bienále Industriální stopy.
8) pořizování, mapování, sběr a popřípadě archivace materiálů týkající se (byť jen vzdáleně) průmyslového areálu Koněv (bývalá Vojtěšská huť) a jiných industriálních objektů či areálů na Kladensku
9) pěstovat pozitivní, hrdý a svébytný vztah a odpovědnost obyvatel Kladenska ke zdejší krajině, prostředí, minulosti a dědictví jakožto podmínky trvale udržitelného rozvoje.

Formy činnosti OS:
a) tvorba výstavních, informačních a propagačních posterů, letáků,…a jejich prezentace
b) zajištěním vzniku, správy a provozu vlastních webových stránek
c) sběr informací, podnětů a jejich vklad do internetové databáze,
d) účast na veřejných projednáváních změn UP, využívat práv účastníka správních řízení
e) informační činnost pro členy sdružení i veřejnost
f) zajišťování finančních prostředků k úhradě nákladů sdružení.

Členství v OS:
Členy OS mohou být fyzické osoby starší 15 let a také právnické osoby (kolektivní členství). Čestným členem může být fyzická i právnická osoba. O přijetí rozhoduje valná hromada na svém nejbližším jednání ...


... více – viz Stanovy

Jmenný seznam členů OS:
Ing.arch.Václav Kruliš
Mgr.Ing.arch. Jana Halenková
Ing.arch.Tomáš Lapka
Bc. Ivan Náprstek
Bc. Eva Baarová
Mgr. Olga Krulišová
MgA. Tomáš Voldráb
Daniel Pikla